Algemene voorwaarden

Leverings- en verkoopvoorwaarden / Algemene voorwaarden

§ 1 Algemeen
1. afwijkingen van deze verkoopvoorwaarden – in het bijzonder de geldigheid van inkoopvoorwaarden – vereisen onze uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging.
2 Onze aanbiedingen kunnen worden gewijzigd. Bestellingen zijn alleen bindend voor ons als we ze bevestigen of uitvoeren door de goederen te verzenden.

§ 2 Annuleringskosten
Als de klant een geplaatste bestelling zonder rechtvaardiging annuleert, kunnen we 20% van de verkoopprijs eisen voor de kosten die zijn gemaakt om de bestelling te verwerken en voor winstderving, onverminderd de mogelijkheid om een hogere werkelijke schadevergoeding te eisen. De klant behoudt zich het recht voor om bewijs te leveren van lagere schade.

§ 3 Prijzen – Prijswijzigingen
1. de overeengekomen prijs van het voorwerp van aankoop geldt vanaf de plaats van nakoming. De kosten voor installatie worden extra in rekening gebracht. De wettelijke belasting op de toegevoegde waarde is inbegrepen in onze prijzen.

2. prijswijzigingen zijn toegestaan als er meer dan 12 maanden liggen tussen het sluiten van het contract en de overeengekomen leveringsdatum. Als de lonen, materiaalkosten of marktconforme kostprijzen daarna tot aan de voltooiing van de levering stijgen, zijn wij gerechtigd de prijs overeenkomstig de kostenstijgingen te verhogen. Op verzoek zullen we de koper hiervan een bewijs geven. De klant heeft alleen het recht om van het contract af te zien als de prijsverhoging de stijging van de algemene kosten van levensonderhoud tussen bestelling en levering met meer dan 5% van de overeengekomen prijs overschrijdt.

§ 4 Wanprestatie van de koper
In geval van niet-aanvaarding door de Koper, zijn wij gerechtigd om, naast de leveringskosten, een forfaitair bedrag te eisen voor de kosten van opslag van de goederen ten belope van 1% van de prijs van de opgeslagen goederen per week of gedeelte ervan, met een maximum van € 15 per week of gedeelte ervan. De klant heeft echter het recht om ons te bewijzen dat wij geen of aanzienlijk minder schade hebben geleden als gevolg van de betalingsachterstand. Bij gebrek aan aanvaarding draagt de koper het risico van verlies van en schade aan de gekochte goederen, tenzij wij met opzet of grove nalatigheid hebben gehandeld.

§ 5 Levering
1. bij gebreke van een andersluidende schriftelijke overeenkomst heeft de koper geen recht op levering van tentoonstellingsstukken.

2. de aanvang van de door ons opgegeven levertijden is over het algemeen afhankelijk van de opheldering van alle technische gegevens. Als het koopcontract betrekking heeft op de levering van artikelen met individuele afmetingen, begint de door ons opgegeven levertijd met de bekendmaking van de exacte afmetingen of na een overeengekomen meetdatum.

3. als de verkoper de leveringstermijn niet nakomt in gevallen waarin de verkochte goederen niet op voorraad zijn en daarom bij een leverancier moeten worden betrokken of door de verkoper zelf of door een leverancier of de fabrikant moeten worden vervaardigd, moet de koper ons een redelijke respijtperiode voor nalevering toestaan, die ten minste als volgt moet zijn: als de overeengekomen leveringstermijn 4 weken bedraagt, een respijtperiode van maximaal 2 weken; als de overeengekomen leveringstermijn tussen 4 en 9 weken bedraagt, een respijtperiode van 3 weken; en als de overeengekomen leveringstermijn 10 weken of meer bedraagt, een respijtperiode van 4 weken.

4. indien na het sluiten van het contract onvoorzienbare bedrijfsstoringen optreden waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn, d.w.z. in het bijzonder wettelijke werkonderbrekingen en uitsluitingen in de fabrieken van de verkoper of bij onze leveranciers en expediteurs, of indien zich gevallen van overmacht voordoen die niet kunnen worden voorkomen met de zorgvuldigheid van een goede bedrijfsvoering en die berusten op een onvoorzienbare gebeurtenis waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn. In geval van overmacht, die niet kan worden voorkomen met de zorgvuldigheid van een goede bedrijfsvoering, die berust op een onvoorzienbare gebeurtenis waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn en die leidt tot onvoorzienbare ernstige bedrijfsstoringen in ons bedrijf of bij onze leverancier, worden de overeengekomen leveringstermijnen verlengd met de duur van de leveringsstoringen die door deze omstandigheden worden veroorzaakt. Dit is niet van toepassing als het voor ons redelijk is om ons te bevoorraden bij andere leveranciers of om andere transportmiddelen te gebruiken. Als de verkoper niet verantwoordelijk is voor de niet-nakoming, geldt een voorbehoud van eigenhandige levering. Als de verkoper een congruente dekkingskoop heeft gesloten voor de aankoop van het gekochte artikel en de leverancier het gekochte artikel niet of niet volledig aan ons ter beschikking stelt om redenen die voor ons niet voorzienbaar waren en waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn, zijn beide contractuele partners ontheven van hun verplichtingen met betrekking tot het artikel dat niet kan worden geleverd. Dit geldt alleen voor leverbare goederen als uit het contract of de omstandigheden duidelijk blijkt dat ze samen met de niet-leverbare goederen werden verkocht.

5. De in de punten 3 en 4 geregelde verlengingen van de leveringstermijn gelden niet voor transacties op vaste data.

6. de koper moet ervoor zorgen dat de levering de hele dag tot in de avonduren kan plaatsvinden en dat er 2 lospersoneelsleden beschikbaar zijn.

7. De verkoper is gemachtigd om zelfstandige deelleveringen te doen, op voorwaarde dat dit redelijk is voor de koper.

8. De koper dient ervoor te zorgen dat het opgegeven afleveradres met een vrachtwagen bereikbaar is met een maximale afstand van 30 meter en dat levering mogelijk is via toegangen met de gebruikelijke transportmiddelen. Anders is de koper in verzuim.

9. Als de koper een redelijke respijttermijn stelt nadat de verkoper heeft nagelaten een verschuldigde prestatie te verrichten, kan hij het recht hebben om zich (gedeeltelijk) terug te trekken uit de overeenkomst in overeenstemming met § 323 BGB als deze respijttermijn zonder resultaat verstrijkt. Bij handelstransacties heeft de koper alleen recht op schadeclaims wegens niet-nakoming ter hoogte van de voorzienbare schade als de schending van de plicht te wijten is aan opzet of grove nalatigheid; anders is de aansprakelijkheid voor schade beperkt tot 50% van de geleden schade. In het geval van een overeenkomst gesloten met een consument in de zin van Art. § 286 van het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB) in gebreke blijft of na het stellen van een termijn in de zin van § 281 BGB, is onze aansprakelijkheid voor schade volgens §§ 280 e.v. BGB beperkt tot de voorzienbare schade in geval van lichte nalatigheid. Zelfs voor vergoeding van niet te voorziene schade is bewijs van opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim vereist. De voornoemde aansprakelijkheidsbeperkingen zijn niet van toepassing als een transactie voor levering op een vaste datum is overeengekomen; hetzelfde geldt als de koper kan beweren dat zijn belang bij de nakoming van het contract heeft opgehouden te bestaan als gevolg van de vertraging waarvoor wij verantwoordelijk zijn.

§ 6 Garantie
I. Wij gaan uit van de volgende garantie voor de levering van nieuwe goederen aan een consument in de zin van § 14 BGB:
1. indien geleverde goederen gebrekkig zijn, worden de garantierechten van de koper bepaald in overeenstemming met §§ 433 ff BGB. Uitgesloten van garantie zijn defecten die te wijten zijn aan: onjuist gebruik of onjuiste behandeling, overmacht zoals storm, overstroming, verzakking; onjuiste reparaties en wijzigingen, onjuiste installatie. In het geval van een gerechtvaardigde klacht worden verbeteringen die door derden aan het voorwerp van aankoop zijn aangebracht (bijv. schilderwerk, binnenbekleding, vloerbedekking, elektrische en sanitaire installaties en de kosten voor het opnieuw installeren ervan) niet vergoed. Zolang we voldoen aan onze contractuele verplichtingen voor prestaties achteraf, heeft de klant niet het recht om een vermindering of vergoeding of annulering van het contract te eisen, tenzij de verbetering achteraf is mislukt.

2. afwijkingen in kleur en structuur ten opzichte van tentoonstellingen of catalogusafbeeldingen zijn onvermijdelijk en kunnen niet worden tegengeworpen.

3. Geringe afwijkingen van de opgegeven maatgegevens van de te leveren zaken zijn gebruikelijk in de handel en, voor zover redelijk voor de Koper, ook toelaatbaar.

4. in het geval van de verkoop van serieartikelen hebben we het recht om goederen van dezelfde soort en kwaliteit te leveren. Goederen van dezelfde soort en kwaliteit in deze zin omvatten ook artikelen die enigszins afwijken van de geselecteerde artikelen als gevolg van een verandering in de productie in de fabriek.

5. De koper is niet gerechtigd betalingen in te houden naar aanleiding van meldingen van gebreken, tenzij de ingehouden betaling in redelijke verhouding staat tot de beweerde gebreken.

6. De koper kan alleen eisen stellen aan de kwaliteit van de goederen die gebruikelijk zijn in de bestelde prijsklasse. De houtaanduidingen verwijzen in wezen naar de oppervlakken van het front. Het gebruik van andere geschikte houtsoorten en kunststof, vooral voor massieve onderdelen, is gebruikelijk en toegestaan.
II. Voor de levering van nieuwe goederen aan een ondernemer in de zin van § 13 BGB gaan wij uit van de volgende garantie:
1.a) Als goederen defect zijn, bieden wij garantie gedurende de garantieperiode, die 24 maanden bedraagt en begint met de acceptatie van het gekochte artikel, door het artikel gratis te repareren of / en gratis een vervangend artikel te leveren, naar onze keuze. Fouten of defecten die te wijten zijn aan: onjuist gebruik of onjuiste behandeling, overmacht zoals storm, overstroming, verzakking; onjuiste reparaties en wijzigingen; onjuiste installatie vallen niet onder de garantie. In het geval van een gerechtvaardigde klacht worden verbeteringen die door derden aan het voorwerp van aankoop zijn aangebracht (bijv. schilderwerk, binnenbekleding, vloerbedekking, elektrische en sanitaire installaties en de kosten voor het opnieuw installeren ervan) niet vergoed.
b) De koper moet ons de nodige tijd en gelegenheid geven om deze rectificatie uit te voeren – ook in de mate die redelijk is voor zijn eigendom. Anders zijn wij ontslagen van onze garantieverplichtingen.
c) Zolang wij voldoen aan onze verplichtingen om de gebreken te herstellen, heeft de klant niet het recht om vermindering van betaling of annulering van het contract te eisen, tenzij het herstellen is mislukt.
2 Voor het overige gelden de bepalingen van I. Clausule 2 tot en met 6.

§ 7 Eigendomsvoorbehoud
1. de goederen blijven ons eigendom tot volledige betaling van al onze vorderingen uit hoofde van het koopcontract, met inbegrip van eventuele vertragingsrente en andere bijkomende vorderingen zoals vergoeding van onkosten, kosten van gerechtelijke stappen, enz. ons eigendom. Bij het afsluiten van het koopcontract draagt de koper de vordering tot teruggave aan derden met betrekking tot de goederen waarop nog een eigendomsvoorbehoud rust, aan ons over. Als er een vervanging wordt geleverd voor de beschadiging of vernietiging van de geleverde goederen, neemt deze de plaats in van de oorspronkelijk overgedragen goederen. Anders is de koper aansprakelijk voor schade aan of verlies van de gereserveerde goederen.

2. in geval van inbeslagname of andere verbeurdverklaring is de koper verplicht de handhavingsambtenaar op de hoogte te stellen van ons eigendom en ons hiervan binnen drie dagen op de hoogte te stellen door een kopie van het beslagleggingsprotocol te sturen. De koper draagt de kosten voor het beschermen van onze eigendomsrechten.

3. indien de koper de verplichtingen die voortvloeien uit het eigendomsvoorbehoud of zijn betalingsverplichtingen niet nakomt, hebben wij het recht om de onmiddellijke teruggave van de goederen te eisen met uitsluiting van elk recht van retentie, ongeacht een eventuele verjaring van de koopprijsvordering die inmiddels is opgetreden, zonder dat wij ons uit het contract hoeven terug te trekken. Alle kosten die voortvloeien uit de herroeping zijn voor rekening van de koper.

§ 8 Extra werk
1. Installatiewerkzaamheden (zoals gas, water, elektriciteit, enz.) worden over het algemeen niet door ons uitgevoerd.

2. Meerwerk en speciale werkzaamheden die verder gaan dan de leveringsopdracht, zoals decoratie- en montagewerkzaamheden, worden gefactureerd tegen redelijke prijzen inclusief reistijd en dienen uiterlijk bij levering contant te worden betaald.

3. onze aansprakelijkheid is beperkt tot opzet en grove nalatigheid bij de uitvoering van dit werk en bij de acceptatie en behandeling van accessoires.

§ 9 Bevoegde rechtbank
Als de koper een geregistreerde handelaar, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds is, is het hoofdkantoor van de verkoper de exclusieve bevoegde rechtbank. Dit geldt ook wanneer de koper geen algemene bevoegde rechtbank in Duitsland heeft, zijn woonplaats of gebruikelijke verblijfplaats na het afsluiten van het contract buiten Duitsland verplaatst of zijn woonplaats of gebruikelijke verblijfplaats op het moment van het indienen van de vordering niet bekend is.

§ 10 Slotbepalingen
De ongeldigheid van afzonderlijke bepalingen van dit contract heeft geen invloed op de geldigheid van de overige inhoud van het contract.