Privacybeleid Betana Blockhaus

§ 1 Algemeen
Uw persoonlijke gegevens (bijv. titel, naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer) worden door ons uitsluitend verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de Duitse wetgeving inzake gegevensbescherming en de wetgeving inzake gegevensbescherming van de Europese Unie (EU). Naast de verwerkingsdoeleinden, rechtsgrondslagen, ontvangers en bewaartermijnen informeren de volgende bepalingen u ook over uw rechten en de verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens. Dit privacybeleid is alleen van toepassing op onze websites. Als u via links op onze pagina’s wordt doorverwezen naar andere sites, informeert u zich daar dan over de respectieve omgang met uw gegevens.

§ 2 Contact maken
(1) Doel van de verwerking

Wij verwerken de persoonlijke gegevens die u ons verstrekt via e-mail, contactformulier, enz. om uw vragen te beantwoorden en uit te voeren. U bent niet verplicht om ons uw persoonlijke gegevens te verstrekken. Zonder je e-mailadres kunnen we je echter geen antwoord per e-mail sturen.

(2) Rechtsgrondslagen

a) Als u ons uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven om uw gegevens te verwerken, Art. 6 (1a) GDPR is de rechtsgrondslag voor deze verwerking.

b) Als we uw gegevens verwerken voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, art. 6 (1b) GDPR is de rechtsgrondslag.

c) In alle andere gevallen (in het bijzonder bij gebruik van een contactformulier), Art.6 (1f) GDPR is de rechtsgrondslag.

RECHT VAN BEZWAAR: U hebt het recht om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking die is gebaseerd op Art. 6 (1f) GDPR en niet dient voor directe reclame, op elk moment om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie.

In het geval van directe reclame kunt u echter te allen tijde zonder opgaaf van redenen bezwaar maken tegen de verwerking.

(3) Gerechtvaardigd belang

Ons legitieme belang bij de verwerking is om snel met u te communiceren en uw vragen op een kosteneffectieve manier te beantwoorden. Als u ons uw adres geeft, behouden wij ons het recht voor dit te gebruiken voor directe postreclame. U kunt uw belang bij gegevensbescherming beschermen door gegevens spaarzaam door te geven (bijvoorbeeld door een pseudoniem te gebruiken).

(4) Categorieën van ontvangers

Hostingprovider, verzenddienstverlener voor directe reclame

(5) Opslagperiode

Uw gegevens worden verwijderd wanneer uit de omstandigheden kan worden afgeleid dat uw vraag of de zaak in kwestie definitief is opgehelderd.

Als er echter een contract is gesloten, bewaren we de gegevens die vereist zijn volgens de handels- en belastingwetgeving gedurende de wettelijk bepaalde perioden, d.w.z. regelmatig tien jaar (zie §257 HGB, §147 AO).

(6) Recht op annulering

In het geval van verwerking op basis van uw toestemming, hebt u het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken.

§ 3 Informatie over cookies
(1) Doel van de verwerking

Op deze website worden technisch noodzakelijke cookies gebruikt. Dit zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen in of door uw internetbrowser op uw computersysteem.

(2) Rechtsgrondslag

De wettelijke basis voor deze verwerking is art. 6 Paragraaf.1f) GDPR.

(3) Gerechtvaardigd belang

Ons legitieme belang is de functionaliteit van onze website. De gebruikersgegevens die door technisch noodzakelijke cookies worden verzameld, worden niet gebruikt om gebruikersprofielen aan te maken. Hierdoor wordt uw belang bij gegevensbescherming gewaarborgd.

(4) Opslagperiode

De technisch noodzakelijke cookies worden meestal verwijderd wanneer de browser wordt afgesloten. Permanent opgeslagen cookies hebben een levensduur die varieert van enkele minuten tot enkele jaren.

(5) RECHT VAN BEZWAAR

Als u niet wilt dat deze cookies worden opgeslagen, schakel dan de acceptatie van deze cookies in uw internetbrowser uit. Dit kan echter de functionaliteit van onze website beperken. U kunt permanent opgeslagen cookies ook op elk gewenst moment via uw browser verwijderen.

§ 4 Uw rechten als betrokkene
Als uw persoonsgegevens worden verwerkt, bent u een betrokkene in de zin van de GDPR en hebt u de volgende rechten tegenover ons als de verwerkingsverantwoordelijke:

1. recht op informatie

In het kader van artikel 15 GDPR om informatie op te vragen over uw persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt.

2. recht op correctie

Als de informatie die op u betrekking heeft niet (meer) correct is, kunt u, in overeenstemming met Art.16 DSGVO om een correctie aan te vragen. Als uw gegevens onvolledig zijn, kunt u vragen om ze aan te vullen.

3. recht op annulering

Onder de voorwaarden van artikel 17 DSGVO om de verwijdering van uw persoonlijke gegevens te eisen.

4. recht op beperking van de verwerking

In het kader van de bepalingen van artikel 18 GDPR, heb je het recht om de beperking van de verwerking van gegevens over jou aan te vragen.

5. recht op gegevensoverdraagbaarheid

Volgens Art. 20 GDPR, heb je het recht om de persoonlijke gegevens die op jou betrekking hebben en die je aan ons hebt verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat en heb je het recht om deze gegevens door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

6. Het recht om de verklaring van toestemming in te trekken volgens de wetgeving inzake gegevensbescherming.

Volgens Art. 7 Paragraaf 3 GDPR, heb je het recht om je verklaring van toestemming onder de gegevensbeschermingswetgeving op elk moment in te trekken. Dit heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die wordt uitgevoerd op basis van de toestemming totdat deze wordt ingetrokken.

7. recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens in strijd is met de GDPR, hebt u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking in overeenstemming met Art. 77 GDPR. GDPR, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit (in het bijzonder in de lidstaat van uw gewone verblijfplaats, plaats van tewerkstelling of plaats van de vermeende inbreuk).

Houd ook rekening met uw recht om bezwaar te maken in overeenstemming met Art. 21 GDPR:

a) Algemeen: gemotiveerd bezwaar vereist

Als de verwerking van uw persoonlijke gegevens plaatsvindt

– om onze dwingende legitieme belangen te beschermen (rechtsgrondslag volgens Art.6 para. 1f) GDPR) of

– in het algemeen belang (rechtsgrondslag volgens Art.6 para.1e) GDPR),

je hebt het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking om redenen die voortvloeien uit jouw specifieke situatie; dit geldt ook voor profilering op basis van de bepalingen van de GDPR.

Als u bezwaar maakt, zullen wij de persoonsgegevens die op u betrekking hebben niet langer verwerken, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

b) Speciaal geval van direct marketing: eenvoudig bezwaar is voldoende

Als uw persoonsgegevens worden verwerkt voor direct marketing, hebt u het recht om te allen tijde en zonder opgaaf van redenen bezwaar te maken tegen deze verwerking; dit geldt ook voor profilering voor zover deze verband houdt met dergelijke direct marketing.

Als u bezwaar maakt tegen verwerking voor direct marketingdoeleinden, zullen de persoonsgegevens die op u betrekking hebben niet langer voor deze doeleinden worden verwerkt.

Verantwoordelijk voor gegevensverwerking:
Betana Blockhaus GmbH
Köpenicker Allee 34
15366 Hoppegarten
Telefoon: 030 / 36500700
info@betana.de